CAT / CAST
Facebook CET10 Twitter CET10 LinkedIn CET10 Google +

Avís legal

FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA CET10, amb domicili a RAMBLA GUIPUSCOA 25, BARCELONA, 08018, ESPAÑA, telèfon 932663445, proveïda de C.I.F. G65903767 inscrita en el Registre Departament justícia-Generalitat de Catalunya, inscripció 2754 (D'ara endavant  "FUNDACIÓ CET10").

El present avís legal regula l'accés i l'ús del servei del lloc web www.fundaciocet10.org (ara endavant, el "Lloc web") que FUNDACIÓ CET10 posa a la disposició dels usuaris d'Internet interessats en els seus serveis i continguts relacionats amb la serveis e instal·lacions esportives (ara endavant, els "Usuaris").

Aquest lloc web compleix amb l'establert en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (*LOPD) i el reglament que la desenvolupa (RD 1720/2007).

FUNDACIÓ CET10 podrà alterar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació i/o configuració del Lloc web, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous.

La utilització d'aquest Lloc web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís en la versió publicada per FUNDACIÓ CET10 en el moment en què l'Usuari accedeixi al Lloc web. Així mateix FUNDACIÓ CET10 posa en coneixement dels Usuaris d'aquest Lloc web que aquestes Condicions Generals d'Ús poden ser modificades sense notificació prèvia. En conseqüència l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar el Lloc web, ja que aquell pot sofrir modificacions.

La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Lloc web poden trobar-se sotmeses a condicions particulars pròpies que, segons els casos substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions Generals d'Ús. Per tant, amb anterioritat a la utilització d'aquests serveis, l'Usuari també ha de llegir atentament i acceptar així mateix les corresponents condicions particulars pròpies.

Protecció de dades

En compliment amb lo establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal )LOPD), mitjançant aquest avís, FUNDACIÓ CET10 informa a l’usuari de les dades personals que li sol·licita, amb el fi de que els Usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a FUNDACIÓ CET10 les dades personals ( en endavant “Dades personals”) que se li puguin requerir o que es puguin obtenir dels Usuaris amb ocasió de la sol·licitud d’inscripció o d’informació en el web site explotat per FUNDACIÓ CET10 allotjat a la URL www.fundaciocet10.org o dels serveis que es puguin contractar mitjançant dit portal.

Les Dades Personals recollides seran objecte de tractament automatitzat e incorporades als corresponents fitxers per FUNDACIÓ CET10 i inscrits a l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades, sent FUNDACIÓ CET10 titular i responsable de dit fitxer ( en endavant el “fitxer”). Les dades facilitades poden ser utilitzades per poder informar dels nostres productes, novetats i/o promocions. Amb aquest objecte, FUNDACIÓ CET10 proporcionarà als usuaris els recursos tècnics adequats per a que, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Protecció de Dades o a qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment a fi de que FUNDACIÓ CET10 procedeixi al tractament de les seves Dades Personals.

L’usuari pot sol·licitar en qualsevol moment l’accés a les seves dades personals, així com a la seva rectificació, oposició i cancel·lació, dirigint-se per mail a administracio@fundaciocet10.org  

Condicions d’accés i ús del lloc web

L’usuari es compromet a fer un us diligent del mateix i dels serveis accessibles des de aquest lloc web, amb total subjecció a la llei, a les bones costums i les presents condicions generals i, en el seu cas, condicions particulars, així com a mantenir el degut respecte vers als demés usuaris. Queda expressament prohibit qualsevol us diferent a la finalitat d’aquest lloc web.

En aquest sentit, l’usuari renunciarà a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest lloc web amb fins il·lícits i expressament prohibits en les presents condicions generals d’ús així com a les condicions particulars que, en el seu cas, s’habilitin que resultin contraries als drets i interessos de FUNDACIÓ CET10, els seus membres i/o tercers, i haurà de respondre en front als mateixos en cas de contravenir o incomplir dites obligacions i/o que, de qualsevol manera ( inclosa la introducció o difusió de “virus informàtics”), malmeti, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions contingudes en el lloc web, els sistemes d’informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic (hacking) de FUNDACIÓ CET10, dels seus membre o de qualsevol Usuari del lloc web. Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix l a prèvia subscripció o registre dels usuaris. No obstant, FUNDACIÓ CET10 condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d’usuari, seleccionant el identificador (ID o login) i la contrasenya que l’Usuari es comprometi a conservar i a utilitzar amb la diligencia deguda.

Tota la informació que faciliti l’usuari mitjançant els serveis haurà de ser verídica. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de la complementació dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis. D’igual manera, serà responsabilitat del usuari mantenir tota la informació facilitada a FUNDACIÓ CET10 permanentment actualitzada de forma que respongui, a cada moment a la situació real del usuari. En tot cas l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a FUNDACIÓ CET10 o a tercers per la informació que faciliti. De conformitat amb la política anti-spamming de FUNDACIÓ CET10 l’usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar dades a partir de llistes de distribució a les que es pugui accedir mitjançant les informacions i serveis continguts en el lloc web per a la realització d’activitats amb fins promocionals o publicitaris així com de remetre comunicacions comercials de qualsevol classe i a través de qualsevol suport no sol·licitats ni prèviament consentits per FUNDACIÓ CET10 i/o els interessats. L’usuari que incompleixi intencional o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que causi.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Amb excepció a aquells casos expressament descrits en les Condicions generals d’ús i la resta del marc normatiu, del lloc web, FUNDACIÓ CET10 no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així coma errors u omissions dels que poguessin tenir les informacions i serveis continguts en aquest lloc web o altres continguts als que es pugui accedir mitjançant el mateix ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions. Així mateix, FUNDACIÓ CET10 no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del Lloc web, i en conseqüència exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota natura que puguin deures a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels serveis habilitats en el mateix, així com als errors en l’accés a les diferents pàgines web o aquelles des de les que, en el seu cas, es prestin dits serveis. FUNDACIÓ CET10 exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota índole que es poguessin deure als serveis prestats per tercers mitjançant el lloc web així com als mitjans que aquests habiliten per gestionar les sol·licituds de servei i, concretament, a mode enunciatiu i no limitatiu: pels actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del lloc web, així com a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinença i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través d’aquest lloc web.

Les compres o pagaments de formació es faran mitjançant SPORTS PARTNERSHIP S.L. amb el CIF B60704939

Legislació aplicable

Les condicions generals d’ús i la resta de condicions legals del lloc web es regeixen en tots i cada un dels seus extrems per la llei espanyola.