CAT / CAST
Facebook CET10 Twitter CET10 LinkedIn CET10 Google +

Avís legal

Més info

POLÍTICA DE PRIVACITAT: INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

CETFORMAT 10, SL (entitat que forma part de la xarxa d’entitats de CET10), posa a la seva disposició la informació addicional relativa al tractament de les seves dades personals, tal com estableix la normativa en la matèria: REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 (RGPD). En aquest sentit i alineat amb la política de privacitat de CET10 basada en el model d'informació per capes o nivells, a continuació, recollim la informació addicional (segon nivell) on es presenta amb detall la informació bàsica relativa al tractament de dades que ha de conèixer.

Dades del responsable:

Identitat: CET10 (CETFORMAT 10, SL)
Domicili: C/ Agricultura, 232, 08020 Barcelona
Contacte: privacitat@cet10.com
Delegat de Protecció de Dades: privacitat@cet10.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En CET10 tractem la informació que ens faciliten les persones interessades d'acord amb les següents finalitats:
a/Gestionar la preguntes i sol·licituds relacionades amb les diferents activitats de la xarxa CET10 i col·laboradors.
b/ Gestionar els centres i / o activitats contractades.
c/ Activitats de publicitat i prospecció comercial d'iniciatives i serveis de les entitats de CET10 i col·laboradors, sempre vinculades amb el sector esportiu, educatiu, oci i social. Li podrem oferir també, enquestes d'opinió o satisfacció de les nostres activitats.
d/ Estudi i anàlisi de la informació subministrada pels Usuaris per valorar noves tendències i serveis.

Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals procedeixen directament dels interessats a través dels formularis habilitats per les entitats de CET10, bé a través del lloc web o en els diferents centres.

Per quant de temps conservem les seves dades?
Les teves dades seran conservades mentre duri la relació contractual i comercial amb nosaltres, demanis la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades es basa en el consentiment atorgat en completar qualsevol dels formularis.
La sol·licitud de retirada del consentiment per a l'enviament de comunicacions promocionals condicionarà la situació com a usuari / client de qualsevol entitat CET10.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?
Si ets un usuari interessat en l'oferta esportiva, educativa, d’oci o social podrem transmetre les dades de contacte a l'entitat CET10 responsable de l'activitat. També tindran accés determinades empreses prestadores de serveis, en aquest cas ja com a encarregades del tractament. Aquests proveïdors només podran accedir a les dades amb l'únic objecte de prestar el servei contractat, seguint les instruccions de l'Entitat responsable i sense que puguin destinar-los per a cap altra finalitat. Tots els proveïdors subscriuen compromisos de confidencialitat en l'ús de la informació a la qual accedeixen pel seu servei de conformitat amb la normativa vigent.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té el dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals, la rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Així com el dret a retirar el consentiment en qualsevol de les seves finalitats. Per a això pot adreçar una carta a CET10, a l'adreça C/ Agricultura, 232, 08020 Barcelona, o remetent un correu electrònic a privacitat@cet10.comindicant el dret que vols exercir. Cal acreditar la identitat del sol·licitant, per exemple acompanyant fotocòpia del DNI.

Així mateix, l'informem que té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), si considera que s'ha produït algun tipus de vulneració en relació amb el tractament de les seves dades personals.

En el cas que se sol·liciti la limitació del tractament de les seves dades únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions i en els casos d'oposició deixaran de tractar-se les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Valorem la seva col·laboració
En CET10 procurem controlar, dins les nostres possibilitats, l'ús correcte de les dades personals de què som responsables per part de tercers als que se'ls hàgim hagut de facilitar. Per tal motiu li demanem que, en cas que tingui coneixement o sospita que qualsevol dels nostres entitats o centres, abans indicats, està fent un ús indegut de la seva informació personal, ens ho notifiqui sense dilació per poder adoptar les accions pertinents que sigui procedent dur a terme a privacitat@cet10.com

Així mateix, per garantir que les dades que tenim són correctes i es troben actualitzades, li preguem que, si es produeix alguna modificació en les seves dades, o si, per qualsevol motiu, detecta que tenim alguna dada seva incorrecte, ens ho comuniqui a privacitat@cet10.com en la major brevetat per a procedir a l'oportuna esmena.

 

AVÍS LEGAL WEB

CETFORMAT10, S.L.U. amb domicili a Carrer Agricultura, 232, 08020 Barcelona Telèfon: 93.313.79.76 Prevista de C.I.F. B66966813 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. El present avís legal regula l’accés i l’ús del servei del lloc web www.fundaciocet10.org (en endavant, el “lloc web”) que CETFORMAT10, S.L.U. posa a disposició dels usuaris d'Internet interessats en els seus serveis i continguts. Aquest lloc web compleix amb l’establert a la llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la societat de la Informació i de Comerç electrònic i amb la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el reglament que la desenvolupa (RD 1720/2007). La finalitat del lloc web és la de difondre els serveis de CETFORMAT10, S.L.U.SL mitjançant el lloc web, internet i qualsevol altre mitjà de difusió o comunicació existent.

CETFORMAT10, S.L.U., SL podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, presentació i/o configuració del lloc web, així com alguns o tots els serveis i afegir serveis nous. L’ús d’aquest lloc web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest avís en la versió publicada per CETFORMAT10, S.L.U.  en el moment en què l’usuari accedeixi al lloc web. Així mateix CETFORMAT10, S.L.U.  posa en coneixement dels usuaris d’aquest lloc web que aquestes condicions generals d’ús poden ser modificades sense notificació prèvia. En conseqüència l’usuari ha de llegir atentament el present Avís legal a cada una de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar el lloc web, ja que aquell pot patir modificacions. L’ús de certs serveis oferts als usuaris mitjançant el lloc web poden trobar-se sotmesos a condicions particulars pròpies que, segons els casos substitueixin, completin i/o modifiquin les presents condicions generals d’ús. Per tant, amb anterioritat a l’ús de dits serveis, l’usuari també ha de llegir atentament i acceptar així mateix les corresponents condicions particulars pròpies.


Condicions d’accés i ús del lloc web

L’usuari es compromet a fer un us diligent del mateix i dels serveis accessibles des de aquest lloc web, amb total subjecció a la llei, a les bones costums i les presents condicions generals i, en el seu cas, condicions particulars, així com a mantenir el degut respecte vers als demés usuaris. Queda expressament prohibit qualsevol us diferent a la finalitat d’aquest lloc web.

En aquest sentit, l’usuari renunciarà a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest lloc web amb fins il·lícits i expressament prohibits en les presents condicions generals d’ús així com a les condicions particulars que, en el seu cas, s’habilitin que resultin contraries als drets i interessos de CETFORMAT10, S.L.U. els seus membres, entitats CET10 i/o tercers, i haurà de respondre en front als mateixos en cas de contravenir o incomplir dites obligacions i/o que, de qualsevol manera ( inclosa la introducció o difusió de “virus informàtics”), malmeti, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions contingudes en el lloc web, els sistemes d’informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic (hacking) de CETFORMAT10, S.L.U. dels seus membre o de qualsevol Usuari del lloc web. Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris. No obstant, CETFORMAT10, S.L.U. condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d’usuari, seleccionant el identificador (ID o login) i la contrasenya que l’Usuari es comprometi a conservar i a utilitzar amb la diligencia deguda.

Tota la informació que faciliti l’usuari mitjançant els serveis haurà de ser verídica. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de la complementació dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis. D’igual manera, serà responsabilitat del usuari mantenir tota la informació facilitada a CETFORMAT10, S.L.U. permanentment actualitzada de forma que respongui, a cada moment a la situació real del usuari. En tot cas l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a CETFORMAT10, S.L.U. o a tercers per la informació que faciliti. De conformitat amb la política anti-spamming de CETFORMAT10, S.L.U. l’usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar dades a partir de llistes de distribució a les que es pugui accedir mitjançant les informacions i serveis continguts en el lloc web per a la realització d’activitats amb fins promocionals o publicitaris així com de remetre comunicacions comercials de qualsevol classe i a través de qualsevol suport no sol·licitats ni prèviament consentits per CETFORMAT10, S.L.U. i/o els interessats. L’usuari que incompleixi intencional o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que causi.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Amb excepció a aquells casos expressament descrits en les Condicions generals d’ús i la resta del marc normatiu, del lloc web, CETFORMAT10, S.L.U. no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així coma errors u omissions dels que poguessin tenir les informacions i serveis continguts en aquest lloc web o altres continguts als que es pugui accedir mitjançant el mateix ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions. Així mateix, CETFORMAT10, S.L.U. no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del Lloc web, i en conseqüència exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota natura que puguin deures a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels serveis habilitats en el mateix, així com als errors en l’accés a les diferents pàgines web o aquelles des de les que, en el seu cas, es prestin dits serveis. CETFORMAT10, S.L.U. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota índole que es poguessin deure als serveis prestats per tercers mitjançant el lloc web així com als mitjans que aquests habiliten per gestionar les sol·licituds de servei i, concretament, a mode enunciatiu i no limitatiu: pels actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del lloc web, així com a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinença i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través d’aquest lloc web. 

Les compres i/o pagaments es faran mitjançant CETFORMAT10, S.L.U. amb el CIF B66966813.


Legislació aplicable

Les condicions generals d’ús i la resta de condicions legals del lloc web es regeixen en tots i cada un dels seus extrems per la llei espanyola.